Karta praw i obowiązków pacjenta

Przyjęta w Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i obowiązująca w Medicorum Centrum Zdrowia, ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze, Galeria Szperk (dalej: MCZ).

Prawa pacjenta
Prawo do ochrony zdrowia, zob. art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń, zobacz: (i) art. 6 i 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) zwanej dalej „ustawy o prawach pacjenta i RzPP”, (ii) art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 617) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”, (iii) art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 123), zwanej dalej „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”, (iv) art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2245) zwanej dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej”.

Prawo do natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenia zdrowia lub życia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawą o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawą o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 9 ust. 2-8 ustawy o prawach pacjenta i RzPP; art. 31 ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym (art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ust. 1-4 i art. 18 ust. 1-3 ustawą o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 18 ust. 1-3 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art. 24 i 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego, zob. art. 37b ust. 2 pkt 2 i art. 37f ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie, zob. art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1000) zwanej dalej „ustawą o transplantacji”.

Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Prawo do informowania o rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych realizowanych przez ten podmiot (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).
Prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z prawem farmaceutycznym (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej rozumianej jako opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu (art. 34 ust. 1-2 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi powyżej. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (art. 5 i 33 ust. 1-2 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do opieki duszpasterskiej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do leczenia bólu (art. 20a ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielonych świadczeń na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie, m.in.: wglądu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ust. 1-3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (art. 39 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do informacji o prawach pacjenta (art. 11 ust. 1-3 ustawy o prawach pacjenta i RzPP).

Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza, art. 57 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 168).

Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, art. 40 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 916).

Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

Obowiązki pacjenta
Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym znajdującym się do wglądu z rejestracji, a w szczególności:

 • stosować się do ustalonego w MCZ porządku, w tym do ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,
 • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • powiadomić o rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej terminu wizyty w przypadku braku możliwości jej odbycia,
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,
 • przebywać w wyznaczonych pomieszczeniach i przestrzegać zasady niewchodzenia do części MCZ innej niż przeznaczona do ogólnego użytku pacjentów,
 • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze, urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych i innych,
 • szanować mienie MCZ (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć wszelkie straty, a w przypadku szkód wyrządzonych przez osoby małoletnie straty pokrywa opiekun prawny),
 • poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach, udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia; MCZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do spraw dotyczących zdrowia pacjenta,
 • wyrazić w formie pisemnej zgodę lub odmowę na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
 • okazywać dowód tożsamości na wezwanie, w przypadku gdy potwierdzenie tożsamości służy zapewnieniu respektowania praw pacjenta i przepisów prawa (np. udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia),
 • pokrywać koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych przez MCZ,
 • nie pozostawiać cennych rzeczy na korytarzach bez opieki; MCZ nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
 • zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, nad którymi sprawuje opiekę,
 • informować pracowników MCZ o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach,
 • korzystać z telefonu komórkowego w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów oraz pracowników MCZ,
 • zachowywać się w sposób niezakłócający pracy MCZ, a także spokoju innych osób,
 • przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Ponadto pacjentowi nie wolno:

 • żądać od personelu MCZ świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,
 • zakłócać pracy w MCZ,
 • wnosić na teren MCZ przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu,
 • wprowadzać na teren MCZ zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników),
 • prowadzić na terenie MCZ akwizycji, zbiórek pieniężnych, rozdawać ulotek, umieszczać plakatów i ogłoszeń bez zgody zarządu MCZ.

Dodatkowo informacje
W MCZ mają prawo przebywać wyłącznie pacjenci oczekujący na umówione świadczenia medyczne (potwierdzone paragonem) bądź pacjenci, którzy na takie świadczenie chcą się umówić. Nie dotyczy to osób najbliższych pacjenta.

Personel MCZ, a także ochrona Galerii Szperk upoważniony jest do nakazania opuszczenia lokalu MCZ osobom niespełniającym warunku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

Close Menu