Karta podarunkowa Medicorum

Podaruj zdrowie najbliższym

Regulamin

W niniejszym regulaminie Karty Podarunkowej, zwanym dalej Regulaminem, pod stosowanymi poniżej pojęciami należy rozumieć:

Karta podarunkowa, dokument wydawany na okaziciela i uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Placówce medycznej polegającej na skorzystaniu z usług znajdujących się w ofercie Wystawcy. Karta podarunkowa nie jest: elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, kartą płatniczą.

Klient, osoba, która nabywa Kartę podarunkową.

Kwota zasilenia, wartość zasilenia Karty podarunkowej, nie mniejsza niż 300 zł (słownie: trzysta złotych).

Placówka medyczna, centrum zdrowia prowadzone przez Wystawcę przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze.

Użytkownik, posiadacz Karty podarunkowej.

Wystawca lub Organizator, Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-103), przy ul. Kartuskiej 17, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000687994; strona internetowa medicorum.pl.

Informacje ogólne
Regulamin określa warunki wydania i używania Karty podarunkowej. Regulamin dostępny jest na >medicorum.pl<.

Wydanie i ważność
Karta podarunkowa wydawana jest w Placówce medycznej. Warunkiem wydania jest jej zasilenie przez Klienta w Placówce medycznej o Kwotę zasilenia.

Karta podarunkowa jest jednorazowego użytku. Ważność Karty podarunkowej wynosi nie więcej niż 12 miesięcy od dnia jej wydania. Każdorazowo Kwota zasilania wraz z datą ważności jest wskazywana przez personel Wystawcy na odwrocie Karty podarunkowej.

Zasady korzystania
Karta podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi oferowane przez Wystawcę. Kwota zasilenia stanowi przedpłatę uiszczaną przez Klienta przed wydaniem Karty podarunkowej na poczet zakupu i skorzystania przez Użytkownika z usług Wystawcy znajdujących się w jego ofercie.

Realizacja Karty podarunkowej następuje poprzez zwrotne przekazanie (oddanie) jej personelowi Wystawcy oraz zadeklarowanie woli skorzystania z niej przed dokonaniem płatności za usługę.
W przypadku, gdy wartość nabywanych usług przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy ceną usług a wartością Karty podarunkowej.
W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty podarunkowej usług jest niższa niż Kwota zasilenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu powstałej różnicy. W takim przypadku personel Wystawcy wydaje Użytkownikowi nową Kartę podarunkową, na której wskazuje pozostałą część z Kwoty zasilenia (aktualne saldo).

Odmowa realizacji
Wystawca odmówi realizacji Karty podarunkowej w przypadku, gdy: (i) przedłożona Karta podarunkowa nie jest autentyczna, tj. ma oznaki jej przerobienia, podrobienia lub jest istotnie uszkodzona, (ii) brak jest wystarczającej ilości środków na Karcie podarunkowej pozwalających na nabycie wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny, (iii) upłynęła daty ważności Karty podarunkowej.

Zwrot Kwoty zasilenia
Kwota zasilenia (lub jej część) znajdująca się na Karcie podarunkowej nie podlega oprocentowaniu oraz zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wystawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wystawcę. Usługi nabyte w Placówce medycznej z wykorzystaniem Karty podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Reklamacje
Uwagi dotyczące wydania i realizacji Karty podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Placówce medycznej w godzinach jej otwarcia lub na adres email rejestracja@medicorum.pl. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia końcowe
Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Organizator powiadomi Klienta lub Użytkownika poprzez udostępnienie uaktualnionego tekstu Regulaminu na >medicorum.pl<. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od dnia poinformowania o niej.

Opublikowano, dnia 29 marca 2019 roku

Close Menu