Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wskazujemy:

1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Administrator danych: Medicorum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: MCZ).

Cele przetwarzania: 

 • profilaktyka zdrowotna
 • diagnoza medyczna
 • zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub w ramach niezbędnych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy
 • cele marketingowe
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez MCZ.

Podstawy prawne przetwarzania:

 • obowiązek prawny
 • Twoja zgoda.

Odbiorcy danych:

 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu MCZ.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych pacjentów

2.1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie MCZ. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze
 • poprzez email: kontakt@medicorum.pl
 • telefonicznie: +48 791 414 019

2.2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze z dopiskiem: IOD
 • poprzez email: iod@medicorum.pl
 • telefonicznie: +48 791 414 019

2.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej:

■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Ciebie o możliwości świadczenia
w tym przesyłania zaproszeń na badania, przekazywanie materiałów edukacyjnych a także informacji o akcjach
prozdrowotnych; przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest to
uzasadnione stanem Twojego zdrowia lub rokowaniami, które wynikają z dokumentacji medycznej, którą
posiadamy w MCZ,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
− diagnozy medycznej i leczenia:
■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzania wynikające z faktu udzielania świadczeń zdrowotnych (leczniczych
i diagnostycznych), a także prowadzenie dokumentacji medycznej,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
− zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej:
■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z rejestracją Twojej osoby (jako pacjenta) w MCZ,
monitorowaniem jakości udzielanych świadczeń, zapewnieniem ciągłości opieki, w tym przypominanie
o terminach umówionych wizyt lub zabiegów, informowanie o zmianach organizacyjnych oraz personalnych
w MCZ, odbieranie i archiwizacji Twoich oświadczeń, wykonywaniem innych czynności niezbędnych przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,

■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej
osoby (jako pacjenta) w związku z ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć wskutek wykonania
świadczeń medycznych,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
− w celach marketingowych
■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi MCZ umożliwiającymi wysyłkę to
Ciebie informacji handlowych, promocyjnych, a także utrwalania i publikacji Twojego wizerunku w związku ze
świadczonymi usługami i wykonanymi zabiegami,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO.

 • celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MCZ

■ cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Twojego
wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w MCZ,
■ przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 21 lat, a zdjęcia rentgenowskie przechowywane
poza dokumentacją medyczną przez okres 11 lat, zgodnie z art. 29 ustawy, z dnia 6 listopada 2008 r. prawa pacjenta i
rzecznik praw pacjenta. W przypadku przetwarzania danych za Twoją zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

2.5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym upoważnionym pracownikom lub innym osobom, z którymi MCZ
współpracuje, w tym osobom wykonującym zawód medyczny, osobom wykonującym czynności pomocnicze przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osobom dbającym o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego,
w którym przetwarzane są Twoje dane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszym upoważnień lub umowy z nami zawartej i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

2.6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Mając jednak na uwadze cel przetwarzania danych o Twoim stanie zdrowia, jak również obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest wyłączone w odniesieniu do tych danych.

Prawo wycofania zgody.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (wyrażonej w odrębnym oświadczeniu
w zakresie innym niż: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsca zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, adres email),
masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem. Zgodę możesz
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres email wskazany powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

2.7. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych
niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, nie będzie możliwe
zawarcie i realizacja umowy lub wnioskowanych przez Ciebie czynności.
Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
MCZ nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Oświadczam, że zapoznałem się i otrzymałem niniejszą klauzulę informacyjną.

Close Menu