Bonifikarta dla kobiet w ciąży

Regulamin Programu Lojalnościowego

W niniejszym regulaminie Programu Lojalnościowego, zwanym dalej Regulaminem, pod stosowanymi poniżej pojęciami należy rozumieć:

Bonifikarta Medicorum, wydawana na okaziciela karta uprawniająca Klienta (po spełnieniu Warunków) do otrzymania Gratyfikacji. Bonifikarta Medicorum nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą.

Formularz, formularz zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego udostępniony przez Organizatora, który po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę zainteresowaną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, stanowi wniosek tej osoby o przyjęcie jej do Programu Lojalnościowego jako Klienta. Formularz dostępny jest w Placówce medycznej.

Gratyfikacje, korzyści wskazane w treści Bonifikarty Medicorum jakie z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i spełnieniu Warunków uzyskuje Klient.

Klient, kobieta w ciąży korzystająca z usług znajdujących się w ofercie Organizatora i wskazanych w treści Bonifikarty Medicorum w ramach Programu Lojalnościowego.

Placówka medyczna, centrum zdrowia prowadzone przez Organizatora przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze.

Program Lojalnościowy, program przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do Klientów, w ramach którego po spełnieniu Warunków przez Klienta przyznawane będą Gratyfikacje z tytułu uczestnictwa w nim.

Organizator, Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-103), przy ul. Kartuskiej 17, lok. 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000687994; strona internetowa >medicorum.pl<.

Warunki, wskazane w treści Bonifikarty Medicorum usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, z których Klient po skorzystaniu może ubiegać się o Gratyfikacje.

Informacje ogólne
Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego oraz warunki wydania i korzystania z Bonifikarty Medicorum, w szczególności prawa i obowiązki Klienta w związku z jego udziałem w tym programie. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów. Regulamin dostępny jest na >medicorum.pl<.

Przystąpienie
Program Lojalnościowy adresowany jest wyłącznie do pełnoletnich Klientów. Jeżeli Klient nie jest osobą pełnoletnią wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest wypełnienie Formularza w sposób zgodny z prawdą i opatrzenie go własnoręcznym czytelnym podpisem. Prawidłowo wypełniony Formularz należy złożyć w Placówce medycznej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych w Formularzu. Organizatorowi przysługuje prawo pozostawienia Formularza bez dalszego biegu, jeżeli Formularz nie został w sposób należycie wypełniony, a niedoszły Klient nie usunął stwierdzonych błędów lub braków. Organizatorowi przysługuje prawo aby niedoszłemu Klientowi odmówić objęciem Programem Lojalnościowym, jeżeli ten w treści Formularza podał nieprawdziwe dane lub przerobił bądź podrobił podpis. Prawidłowe wypełnienie i złożenie Formularza przez Klienta jest jednoznaczne z jego oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.

Wydanie
Bonifikarta Medicorum wydawana jest w Placówce medycznej po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza. Bonifikarta Medicorum pozostaje własnością Organizatora. Każdy Klient ma prawo tylko do jednej Bonifikarty Medicorum.

Zasady korzystania
Korzystającym z Bonifikarty Medicorum może być wyłącznie Klient, który przed spełnieniem Warunku obowiązany jest poinformować w Placówce medycznej upoważnionego pracownika. Warunki składając się na Gratyfikację mogą zostać wykonane jedynie w Placówce medycznej. Po spełnieniu Warunku upoważniony pracownik w przeznaczonym miejscu Bonifikarty Medicorum stawia stosowny stempel i składa własnoręczny podpis wraz z datą. Klient nie może zbierać Warunków na więcej niż jednej Bonifikarcie Medicorum. Wykonanie trzech Warunków wskazanych obok siebie w linii poziomej skutkuje przyznaniem odpowiedniej Gratyfikacji (odpowiednio czwartej w tej samej linii poziomej). Skorzystanie przez Klienta z innej usługi świadczonej przez Organizatora niż Warunek, nie skutkuje prawem do nabycia Gratyfikacji. Ważność Bonifikarty Medicorum uzależniona jest od czasu obowiązywania Programu Lojalnościowego, lecz nie dłużej niż do wykorzystania przez Klienta wszelkich Gratyfikacji.

Gratyfikacja
Uzyskana Gratyfikacja może zostać wykorzystana przez Klienta wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu i godziny wizyty w Placówce medycznej. Przed skorzystaniem z Gratyfikacji, obowiązkiem Klienta jest udostępnienie Bonifikarty Medicorum upoważnionemu pracownikowi w celu odnotowania jej wykorzystania zgodnie z Zasadami korzystania. Z chwilą wykorzystania przez Klienta ostatniej Gratyfikacji, wypełniona Bonifikarta Medicorum traci swoją ważności i podlega zwrotowi na rzecz Organizatora, zaś w przypadku chęci skorzystania przez Klienta z dalszych Gratyfikacji, wydawana jest Klientowi w zamian nowa Bonifikarta Medicorum.

Dodatkowe korzyści
Klient w ramach Programu Lojalnościowego, w momencie uzyskania jednostkowej Gratyfikacji, każdorazowo nabywa również prawo do wykonania jednej z trzech wskazanych w treści Bonifikarty Medicorum usług z rabatem -50%. Klient ma prawo wskazać, z której ze wskazanych usług z rabatem -50% chce skorzystać. Z każdej ze wskazanych usług z rabatem -50% można skorzystać wyłącznie raz. Skorzystanie z usługi w promocyjnych cenach, o których mowa powyżej nie stanowi wykonania Warunku.

Ochrona danych osobowych
Wszelkie niezbędne dane dotyczące ochrony danych osobowych Klientów wskazane zostały w Polityce prywatności znajdującej się na >medicorum.pl<.

Utrata statusu Klient
Uczestnik Programu Lojalnościowego może utracić status Klienta jeżeli nie przestrzega postanowień Regulaminu lub podał nieprawdziwe dane w Formularzu. Utrata statusu Klienta może nastąpić również w szczególności, gdy: (i) Bonifikarta Medicorum wykorzystywana jest w celu uzyskania Gratyfikacji również przez inne osoby, (ii) Klient korzysta z Programu Lojalnościowego w celu dalszej odsprzedaży Gratyfikacji. W każdym czasie Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Klient oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym może złożyć osobiście w Placówce medycznej w godzinach jej otwarcia lub na adres email: rejestracja@medicorum.pl.

Zawieszenie lub zakończenie
Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Klientów na minimum 30 dni przed planowanym jego zawieszeniem lub zakończeniem. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie opublikowana przez Organizatora na >medicorum.pl<.

Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych danych w Formularzu. Pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych z prawdą ponosi Klient. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Klienta lub innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma wpływu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Reklamacje
Uwagi dotyczące funkcjonowania Programu Lojalnościowego, w tym wydania i korzystania z Bonifikarty Medicorum mogą być składane bezpośrednio w Placówce medycznej w godzinach jej otwarcia lub na adres email: rejestracja@medicorum.pl. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia końcowe
Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Organizator powiadomi Klienta poprzez udostępnienie uaktualnionego tekstu Regulaminu na >medicorum.pl<. Wprowadzenie zmian do Regulaminu uprawnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Ewentualna rezygnacja powinna zostać złożona przez Klienta zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dziale „Utrata statusu Klienta” w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Organizatora o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 7 dni od dnia poinformowania o niej.

Opublikowano, dnia 1 marca 2019 roku

Close Menu