Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Preambuła.

Zważywszy, że:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami (zob. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), dalej: Ustawa)) każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym również Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: MCZ) jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta,
2) dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością MCZ,
3) MCZ jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej,
4) MCZ ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

MCZ w celu zapewnienia należytej ochrony przed bezprawnym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji medycznej postanowiła opracować zasady udostępniania dokumentacji medycznej, które przedstawia poniżej.

2. Udostępnianie dokumentacji.

2.1. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z obowiązującymi przepisami:
2.1.1. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
2.1.2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
2.1.3. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
2.1.4. Organom władzy publicznej, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
2.1.5. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego podmiotom wymienionym w odrębnych przepisach,
2.1.6. A także pozostałym podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 Ustawy.
2.2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
2.3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek osoby uprawnionej, na podstawie decyzji MCZ lub upoważnionej przez nią osoby.
2.4. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. Pozostałe postanowienia ust. 2.3. powyżej stosuje się odpowiednio.

3. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona w następujący sposób:

1) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
2) przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
3) przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta,
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
5) na informatycznym nośniku danych.

4. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

4.1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa do MCZ pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
4.2. Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej jest dostępny do pobrania online na >mediocrum.pl<.
4.3. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną przez pacjenta, należy złożyć dodatkowo do MCZ upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być sporządzone w obecności pracownika MCZ upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
4.4. Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej można składać do MCZ od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00 lub przesłać na adres: Medicorum Centrum Zdrowia, ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze, Galeria Szperk.
4.5. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty doręczenia wniosku.
4.6. Dokumentację medyczną można odebrać w Medicorum Centrum Zdrowia, ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze, Galeria Szperk od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00.

5. Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej.

5.1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii MCZ pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
5.2. Wysokość opłat w MCZ w okresie od 1 września 2018 do 30 listopada 2018 wynosi:
5.2.1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej: 9,04 zł brutto,
5.2.2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej: 0,32 zł brutto,
5.2.3. za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych: 1,81 zł brutto.
5.3. Bezpłatne jest udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć w Medicorum Centrum Zdrowia, ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze, Galeria Szperk, po uprzednim uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem MCZ.

Close Menu