Zasady ochrony prywatności

Polityka prywatności przyjęta w Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-103), przy ul. Kartuskiej 17/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687994. Nadrzędnym celem, którym kierujemy się w Medicorum sp. z o.o., jest dbanie o Twoją prywatność i bezpieczeństwo powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych. Z tych też względów postanowiliśmy przygotować Politykę prywatności, która przybliży Ci sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W celu ułatwienia Ci możliwości zapoznania się i zrozumienia procesu przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy odrębny dokument zatytułowany Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. Dokument ten z myślą o Naszych klientach sporządziliśmy w sposób kaskadowy, tj. w pierwszej kolejności podaliśmy najważniejsze informacje, a następnie wyszczególniliśmy pozostałe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dokument ten dostępny jest na naszej stronie internetowej >medicorum.pl<. W każdym czasie możesz się z nim zapoznać. Zapraszamy do jego lektury.

Poniżej przedstawiamy pozostałe, pomocnicze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Staraliśmy się, aby nie powielały się one z tymi, które zostały już ujęte w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, przy czym nie wykluczamy, że do takiej sytuacji mogło dojść. Prosimy zatem nie traktować tego w kategorii błędu lub omyłki.

1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

Cele przetwarzania

1) profilaktyka zdrowotna,
2) diagnoza medyczna,
3) zapewnienie opieki zdrowotnej,
4) zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
5) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, a także w ramach
niezbędnych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
6) cele marketingowe,
7) prawnie uzasadniony interes realizowany przez MCZ.

Podstawy prawne przetwarzania

1) obowiązek prawny,
2) Twoja zgoda.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu MCZ.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) inne prawa określone w informacji szczegółowej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie MCZ.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze
b) poprzez email: kontakt@medicorum.pl
c) telefonicznie: +48 791 414 019

2.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze z dopiskiem: IOD
b) poprzez email: iod@medicorum.pl
c) telefonicznie: +48 791 414 019

2.3. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przekazujesz nam je podczas Swojej pierwszej wizyty w MCZ.

2.4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach i na podstawie wskazanych poniżej przepisów prawa:

2.4.1. Profilaktyki zdrowotnej:
– cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Ciebie o możliwości świadczenia w tym przesyłania zaproszeń na badania, przekazywanie materiałów edukacyjnych, a także informacji o akcjach prozdrowotnych; przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest to uzasadnione stanem Twojego zdrowia lub rokowaniami, które wynikają z dokumentacji medycznej, którą posiada MCZ;
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.4.2. Diagnozy medycznej i leczenia:
– cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie wynikające z faktu udzielania świadczeń zdrowotnych (leczniczych i diagnostycznych), prowadzenie dokumentacji medycznej, realizacja praw pacjenta, np. poprzez archiwizowanie złożonych przez Ciebie upoważnień lub oświadczeń;
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.4.3. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej:
– cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z rejestracją Twojej osoby (jako pacjenta) w MCZ, monitorowaniem jakości udzielanych świadczeń, zapewnieniem ciągłości opieki, w tym przypominanie o terminach umówionych konsultacji, badań, zabiegów, informowanie o zmianach organizacyjnych i personalnych w MCZ, odbieranie i archiwizacji Twoich oświadczeń, wykonywaniem innych czynności niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego;
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.4.4. W celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy:
– cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby (jako pacjenta) w związku z ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć wskutek wykonania świadczeń medycznych; 
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9
ust. 2 lit. f) RODO.

2.4.5. W celach marketingowych:
– cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi MCZ umożliwiającymi wysyłkę do Ciebie informacji handlowych, promocyjnych, a także utrwalania i publikacji Twojego wizerunku w związku ze świadczonymi usługami, w tym wykonanymi zabiegami;
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

2.4.6. W celu wykonania umowy i w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów MCZ:
– cel ten obejmuje, m.in. kontakt dotyczący potwierdzenia rezerwacji albo jej odwołania, poinformowanie o możliwości odbioru wyników badań; przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Twojego wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w MCZ;
– przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

2.5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 21 lat, a zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną przez okres 11 lat, zgodnie z art. 29 ustawy, z dnia 6 listopada 2008 roku prawa pacjenta i rzecznik praw pacjenta. W przypadku przetwarzania danych za Twoją zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. W celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy
dane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Na potrzeby rachunkowości oraz z uwagi na przepisy prawa podatkowego, dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2.6. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać naszym upoważnionym pracownikom lub innym osobom, z którymi MCZ współpracuje, w tym osobom wykonującym zawód medyczny, osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osobom dbającym o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Twoje dane, a także świadczącym usługi prawne i księgowe. Takie osoby przetwarzają dane na podstawie naszych upoważnień lub umowy z nami zawartej i tylko zgodnie z naszymi wytycznymi.

2.7. Przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Aby skorzystać z praw wskazanych poniżej skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych:

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej prze Ciebie zgody (wyrażonej w odrębnym oświadczeniu w zakresie innym niż: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsca zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, adres email), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres email wskazany powyżej,
d) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych: mając na uwadze cel przetwarzania danych o Twoim stanie zdrowia, jak również obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest wyłączone w odniesieniu do tych danych,
f) prawo wniesienia skargi do organu: przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub wnioskowanych przez Ciebie czynności.

2.9. W oparciu o Twoje dane osobowe, w tym poprzez profilowanie MCZ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

2.10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Close Menu