Karty podarunkowa Medicorum
Podaruj zdrowie najbliższym

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Medicorum, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
Karta podarunkowa – to dokument wydawany na okaziciela i uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Placówce medycznej polegającej na skorzystaniu z usług znajdujących się w ofercie Wystawcy.
Karta podarunkowa nie jest:
a) elektronicznym instrumentem płatniczym,
b) instrumentem pieniądza elektronicznego,
c) kartą płatniczą.
Klient – to osoba, która nabywa Kartę podarunkową.
Kwota zasilenia – to wartość zasilenia Karty podarunkowej, nie mniejsza niż 100 zł.
Placówka medyczna – centrum zdrowia prowadzone przez Wystawcę przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 338, 81-198 Pogórze, Galeria Szperk.
Użytkownik – posiadacz Karty podarunkowej.
Wystawca – Medicorum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-103), przy ul. Kartuskiej 17/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000687994.
2. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty podarunkowej.
3. Regulamin dostępny jest:
a) w Placówce medycznej,
b) na stronie internetowej Wystawcy >medicorum.pl<.

§ 2 Wydanie Karty podarunkowej

1. Karta podarunkowa wydawana jest w Placówce medycznej.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w Placówce medycznej.
3. Karta podarunkowa jest ważna nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej wydania. Karta podarunkowa jest jednorazowego użytku.
4. Każdorazowo Kwota zasilania wraz z datą ważności jest wskazywana przez personel Wystawcy na odwrocie Karty podarunkowej.

§ 3 Zasady korzystania z Karty podarunkowej

1. Kwota zasilenia stanowi przedpłatę uiszczaną przez Klienta przed wydaniem Karty podarunkowej na poczet zakupu i skorzystania przez Użytkownika z usług znajdujących się w ofercie Wystawcy.
2. Karta podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi oferowane przez Wystawcę.
3. Realizacja Karty podarunkowej następuje poprzez zwrotne przekazanie (oddanie) jej personelowi Wystawcy oraz zadeklarowanie woli skorzystania z niej przed dokonaniem płatności za usługę.
4. W przypadku, gdy wartość nabywanych usług przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty podarunkowej gotówką lub kartą płatniczą.
5. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty podarunkowej usług jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy środków pozostałych na Karcie podarunkowej w gotówce ani przelewem. Reszta środków pieniężnych pozostała na Karcie podarunkowej winna być wykorzystana przez Użytkownika na poczet innych usług przy tej samej lub kolejnej wizycie, z uwzględnieniem postanowień § 2, pkt 3.

§ 4 Odmowa realizacji Karty podarunkowej

Wystawca odmówi realizacji Karty podarunkowej w przypadku:
1) gdy przedłożona Karta podarunkowa nie jest autentyczna lub ma oznaki jej przerobienia lub podrobienia,
2) braku wystarczającej ilości środków na Karcie podarunkowej pozwalających na nabycie wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 3 ust. 4,
3) upływu daty ważności Karty podarunkowej, o której mowa w § 2, pkt 3.

§ 5 Zwrot środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wystawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wystawcę.
2. Usługi nabyte w Placówce medycznej z wykorzystaniem Karty podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wydania i realizacji Karty podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Placówce medycznej, w godzinach jej otwarcia, listownie na adres Placówki medycznej z dopiskiem „Karta podarunkowa – reklamacja” lub na adres email: rejestracja@medicorum.pl.
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wystawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Close Menu